תנאי שימוש

1. הגדרות

א. "ההזמנה" ו/או "הסכם ההתקשרות" – כל המסמכים המהווים את ההסכם בין החברה לבין הלקוח כאמור להלן, לרבות טופס ההזמנה, התנאים הכלליים והנספחים
השונים.
ב. "תנאים כלליים" – התנאים המפורטים על גבי ההזמנה ו/או מפורטים באתר האינטרנט של החברה: /https://www.greenspot.co.il
ג. "החברה" – גרינספוט פרויקט צפון 2017 בע"מ
ד. "הלקוח " – כל אדם ו/או גוף המתקשר עם החברה לאספקת חומרים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או עבודה ו/או ידע.

2. בטול מסמכים קודמים

א. עם חתימת הזמנה על ידי הצדדים, בטלים כל מסמך, הסכם או זיכרון דברים, בעל פה או בכתב, הנוגעים להזמנה ואשר נערכו או סוכמו קודם חתימת ההזמנה. זאת, למעט
מסמכים שצוין מפורשות בהזמנה, כי יעמדו בעינם אף לאחר החתימה. ההזמנה נעשית בכפוף לתנאים כלליים אלו המהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
ב. בכל מקרה של סתירה, ניגוד או אי התאמה בהוראות, תכניות או פרט כלשהו שבתנאים הכלליים לעומת האמור בטופס ההזמנה גופו או כל מסמך אחר המהווה חלק ממנה – כוחה של ההזמנה או מסמך כאמור עדיפים על התנאים הכלליים, בתנאי שאושרו ונחתמו ע"י נציג מוסמך מטעם החברה.

3. איכות הפריטים וטיב השירות

הפריטים, נשוא ההזמנה, יסופקו ללקוח ויהיו מן המין, האיכות ,הטיב, המידות, סוגי החומר, התיאור והעיבוד, הכל בהתאם למפורט בהזמנה, ואם לא נאמר אחרת, יהיו
ממיטב איכות החומר ובביצוע מקצועי מעולה.

4. נכסי החברה ואחריות הלקוח להם

א. כל חומר גולמי ו/או מעובד וכן ציוד, מכשירים, חומרי גלם, ובכלל זה כל טובין שהם או חלק מהם, לרבות כל מפרט ושירטוט שהחברה מסרה ללקוח או נשאה בהוצאות
רכישתם (להלן "נכסי החברה") הנם, יהיו ויישארו בבעלותה הבלעדית של החברה ואסור ללקוח להשתמש בהם, שלא לצורך ההסכם בין הצדדים. כל עוד אין ללקוח כל שימוש בנכסי החברה, יאחסנם בנפרד ובצורה נאותה באופן המאפשר לזהותם כרכוש החברה.
ב. הלקוח אחראי כלפי החברה לנכסי החברה, לשמירתם ולאחזקתם התקינה, ולכל אבדן או נזק לנכסי החברה (למעט פחת ובלאי רגילים וסבירים הנובעים משימוש
שהלקוח היה רשאי לעשות בנכסי החברה).

5. ידע של החברה

א. כל ידע שהחברה מסרה ללקוח או נשאה בהוצאות רכישתו ו/או השגתו וכל ידע שהושג עקב פיתוח או מחקר שהחברה משלמת תמורתו או נושאת בהוצאותיו או שהושג עקב ביצוע הזמנה זו או באמצעות כספים ששילמה החברה במסגרת הזמנה זו, יהיה בבעלותה הבלעדית של החברה ואסור ללקוח להשתמש בו אלא לצורך ביצוע הזמנה זו. הידע הלקוח על ידי הלקוח באופן שימנע העברתו לכל אדם אחר וכן ימנע את השימוש בו על ידי צד ג'.
ב. לצורך הזמנה זו "ידע" – זכויות יוצרים, פטנטים, שרטוטים, מסמכי תכנון, שיטות עבודה ותכנון כלים, מינוח של חלקים, תוכנה ,הוראות ונהלים המתייחסים לפיתוח,
לייצור, להרכבה, לביקורת איכות, למבחני קבלה, לאחזקה ולרבות אלה המתייחסים לכלי ייצור, הרכבה, בדיקה, ואחזקה וכל חומר כתוב אחר הקשור או הכרוך בפיתוח,
ייצור, הרכבה, בדיקה או אחזקה. כן כולל "ידע" כל רעיון, שיטה ואינפורמציה שאינם נחלת הכלל בין אם הם מוגנים באמצעות דיני פטנטים, זכויות יוצרים או דבר חקיקה אחר ובין אם לאו, וכן תוצאות ביצוע העבודה (לרבות אך לא רק, דוחות בחינה, ניסוי, שיטות תיקון וכדומה). "ידע" כולל גם כל מסמך, רישום, תוכנה, אמצעי אחסנה מגנטיים, אופטיים ואחרים המשמשים לאגירת מידע מסווג או כל אמצעי אחר
שבו נרשם או תואר ה"ידע".

6. אחריות הלקוח לידע של החברה ושמירת סודיות

א. הלקוח אחראי כלפי החברה לשמירת הידע של החברה כמפורט בסעיף 5 לעיל ולאחזקתו התקינה.
ב. הלקוח מתחייב לשמור בסוד על הידע של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל, וכן על ידיעות ומסמכים הקשורים לביצוע הזמנה זו, שיגיעו אליו תוך או עקב ביצוע. הלקוח מתחייב לא להשתמש בידע או בידיעות או במסמכים כאמור או בכל
חלק מהם שלא לצורכי הזמנה זו.
ג. הלקוח מתחייב להביא את ס"ק ב' לעיל וכן את סעיף 5 לעיל לידיעת כל אחד מעובדיו לרבות קבלני המשנה והוא יהא אחראי לכך שאלו ישמרו על סודיות כאמור בסעיף זה.

7. הימנעות מהעתקת פריטים מהסוג שבהזמנה

הלקוח מתחייב לא לייצר ולא לספק לכל אדם או גוף אחר פריטים או חלקי פריטים מהסוג נשוא ההזמנה, אלא אם כן קיבל אישור לכך מראש ובכתב מאת החברה ובכפוף
לתנאים עליהם יוסכם עם החברה. החברה תיתן ללקוח, לפי בקשתו, אישור כאמור לגבי פריטים שייצורם איננו כרוך במישרין או בעקיפין בשימוש בנכסי החברה או ידע של
החברה כמפורט בסעיפים 4 ,5 ו-6 לעיל, אולם החברה רשאית לפי שיקול דעתה שלא ליתן אישור כאמור.


8. זכות פיקוח וקבלת מידע

א. נציגים שיוסמכו על ידי החברה, יהיו רשאים לפקח על ביצוע התחייבויותיו של הלקוח על פי ההזמנה ובכלל זה לבדוק את התכנון, תהליכי הייצור והעבודות, רמת התכנון והעבודה, טיב החומרים וקצב ביצוע ההזמנה על ידו בכל שלב ושלב של ביצועה. הלקוח מתחייב להרשות לנציגי החברה לבצע את הפיקוח והבדיקות הנ"ל, ולהושיט להם בקשר לכך כל עזרה שידרשו, לרבות מתן כניסה לנציגי החברה בכל עת לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי בקשר לביצוע ההזמנה ולכל מקום בו נמצאים נכסי החברה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים וציוד כלשהו הקשור בביצוע הזמנה זו, הלקוח יעמיד לכך, לרשות החברה, אם יידרש לכך, מקום מתאים בשטחו ובו ציוד ותנאים מתאימים שיהיו דרושים לנציגי החברה כדי לאפשר להם לבצע את הביקורת והפיקוח כיאות.ב. קיום זכות פיקוח כאמור בס"ק א' וכן השימוש בסמכויות החברה ונציגיה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה בהם כדי להטיל על החברה התחייבות או
אחריות כלשהי או כדי לפטור את הלקוח מכל אחריות או התחייבות כלשהי
ג. מבלי לגרוע מן האמור בס"ק א' לעיל, הלקוח מתחייב לאפשר לכל גורם שהורשה מטעם החברה ובכלל זה ללקוח של החברה או גוף מסמיך או גוף סוקר, לבקר בכל מקום בו מתבצעת עבודה בקשר עם הזמנה זו, ולבצע בדיקות על מנת לוודא שההזמנה מבוצעת כיאות.
ד. החברה רשאית, בכל שלב, לדרוש מן הלקוח לדווח לה על התקדמות העבודה או ההתקנה.
ה. הלקוח יגרום בהתקשרויותיו עם קבלני המשנה שלו שהוראות סעיף זה יכובדו, בשינויים המחויבים גם על ידי קבלני המשנה.

9. אחריות הלקוח לאי התאמה

הלקוח אחראי לכל מגרעת, אי התאמה או פגם אחר בתכנון פרויקט שבוצע או מפוקח על ידו, בפריטים המוזמנים או בעבודה או בשרות שהוזמנו או בכל חלק מהם, הנובעים
מביצוע, מחומרים, תכנון או מעבודה או משרות לקויים, פגומים או שאינם עומדים בסטנדרטים המצויים בס' 3 לעיל.

10. מסירת הפריטים, ניירת איכות והחשבונית

א. החברה תמסור על חשבונה ואחריותה )אלא אם צוין אחרת בהסכם ההתקשרות( את הפריטים שהוזמנו למקום האספקה ובהתאם לאישור הצעת המחיר החתומה על ידי הלקוח, והלקוח יבצע את העבודה או השרות במקום שנקבע לכך בשעות ולפי סדרי עבודה המקובלים בחברה, כמו-כן, תמציא החברה ללקוח, בד בבד עם סיום מסירת
הפריטים או מתן השירות או ביצוע העבודה ובהתאם להזמנה, העתק החשבונית בנוסח המקובל על ידי החברה עבור הפריטים או העבודה או השרות שבמסגרת ההזמנה, בצרוף תעודה המאשרת מסירת הפריטים או ביצוע העבודה או השרות ובצירוף ניירת האיכות כפי שנקבע בהזמנה. לצורך מנין הימים כנקבע בתנאי הזמנה זו, ימנו הימים מהיום בו תומצא חשבונית תקינה על נספחיה למחלקת הרכש של הלקוח, למען הסר ספק, במקרה בו לא צורפו לטובין או השירות או העבודה המסופקים לחברה, העתק חשבונית תקינה ו/או ניירת האיכות ו/או הדו״ח האמור לעיל, אזי יחשבו הטובין או השירות או העבודה, לכאלה שלא סופקו, עד למועד המצאת המסמכים החסרים.
ב. כאסמכתא לתשלום ישמשו שני אלה במצטבר:
1 )תעודה חתומה על ידי המורשה לחתום ברשות הלקוח על קבלת הפריטים או העבודה או השירות והמאשרת את קבלתם יחד עם המסמכים המפורטים בס״ק א' לעיל;
2 )חשבונית התואמת את פרטיי ההזמנה ו/או הצעת המחיר.
ג. התעודה החתומה ע״י המורשה לחתום כאמור בס״ק ב' לעיל, הינה תעודה זמנית בלבד. שום דבר האמור בתעודה זו לא יפורש כהודאה מצד החברה בכך שהלקוח קיים את תנאי ההזמנה או כגורע בדרך כלשהי מזכויות החברה או מסעדים העומדים לר שותה או כמונע בעד החברה מלבדוק לאחר מכן את הפריטים, העבודה או השרות ולהעלות לגביהם כל טענה בדבר אי התאמה או טענה אחרת בדבר הפרת ההזמנה או תנאיה.

11. סעדים בגין הפרה וחובת הודעה בדבר הפרה צפויה

א. החברה רשאית לבטל את ההזמנה כולה או מקצתה בכל מקרה שהלקוח הפר הפרה יסודית, התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הזמנה זו. האמור בס״ק זה אינו גורע מכוחה של החברה לבטל את ההזמנה מחמת הפרה לא יסודית כאמור בסעיף 7(ב( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל״א – 1970.
ב. פיגור בהקמה יחשב כהפרה יסודית, אם תקופת הפיגור עולה על הקצרה משתי תקופות אלה: 4 חודשים או שליש מן התקופה שנקבעה לביצוע העבודה או השירות. על מנת להסיר ספק, מודגש בזה כי פיגור כאמור בשיעור אחד או כמות אחת מן השיעורים או הכמויות שנקבעו יחשב כהפרה יסודית של ההזמנה כולה. האמור בס״ק זה לא יפורש כשולל אפשרויות קיומן של הפרות יסודיות אחרות.
ג. הסתבר ללקוח כי צפוי פיגור בהקמה או כי צפויה הפרה אחרת של תנאי הזמנה זו, עליו להודיע על כך מיד בכתב לחברה. במקרה שצפוי פיגור בהקמה, על הלקוח לציין
בהודעה את הסיבות לפיגור וכן את מועד ההק מה הצפוי. דין הודעה כאמור בס״ק זה כדין הודעה על הפרה צפויה והחברה תהיה זכאית לכל הסעדים עקב כך, כמפורט
בהזמנה זו ועל פי כל דין.
ד. בכל מקרה של פיגור בהקמה ישלם הלקוח פיצויים קבועים מראש, הסכום השווה ל-%1 משווי ההזמנה, עבור כל יום של פיגור, וזאת כדמי נזק מוסכמים מראש. תשלום
זה אינו גורע מזכות החברה לבטל את נשוא ההזמנה, כולה או חלקה.
ה. ביטלה החברה את ההזמנה עקב הפרה של הלקוח, יחזיר הלקוח לחברה כל פריט שקיבל מן החברה על חשבון הזמנה זו. לפריט שיוחזר יוצמד מחיר בהתאם לפריט, העבודה או השרות (בהתאם להוראות ההצמדה וההתייקרות
שבהזמנה או בנספחיה( וישא ריבית בשיעור ריבית הפיגורים הנהוגה ע״י החשב הכללי של משרד האוצר, מיום שניתן ללקוח ועד להשבתו בפועל לחברה.
ו. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי הזמנה זו או על פי כל דין ומבלי לגרוע מכל האמור בסעיף זה, בכל מקרה של הפרת התחייבות כלשהי מצד הלקוח, בין אם
בוטלה ההזמנה ע״י החברה בשל כך ובין אם לאו, מתחייב הלקוח לשפות את החברה בגין כל קנס ו/או הוצאה מכל מין וסוג, שיוטלו על החברה ע״י לקוחותיה והנובעות מהפרת הלקוח.
יא. האמור בסעיף זה איננו גורע מכל זכות החברה כלפיהלקוח על פי הזמנה זו או על פי כל דין.

12. החזרת נכסי החברה וידע של החברה

א. בוצעה ההזמנה או בוטלה, מכוח הוראה כלשהי בהזמנה או מכוח הדין, יחזיר הלקוח לחברה על פי דרישת החברה מיד לאחר סיום הביצוע או מיד לאחר הביטול כאמור, הכל לפי העניין, את כל נכסי החברה למעט נכסים שהושקעו בציוד בפריטים, בעבודה או בשרות שנמסרו לחברה. ההחזרה תיעשה במקום שפורט בסעיף 10 לעיל ובהתאם לאמור באותו סעיף. כן יעביר הלקוח במקרה כזה, לחברה את כל הידע של החברה.
ב. החברה רשאית לעכב תשלומים המגיעים ללקוח על פי סעיף זה עד לקבלת הנכסים והרכוש שעל הלקוח להעביר לידיה, כמפורט בס"ק א'.
ג. למניעת ספק, מודגש בזה כי הלקוח לא יהא זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף עקב ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף זה מלבד התשלומים המפורטים בו.
ד. הלקוח יחזיר לחברה כל תשלום, שישולם לו על חשבון פריטים או עבודה או שרות שלא סופקו עקב ביטול ההזמנה כאמור בסעיף זה.

13. מחירים קבועים

המחירים שנקבעו בהזמנה הם מוסכמים וקבועים מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת )למעט תוספת הצמדה או התייקרות אם נקבעה בהזמנה או בנספחיה). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי תוספת כאמור לא תשולם בגין התעכבות תשלום התמורה על ידי החברה הנובעת מאי מסירת חשבונית על ידי הלקוח במועד הנקוב לתנאים
הכלליים להזמנה. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה לא תחול ההוראה לגבי מסים, היטלים, תשלומי חובה, פיחותים והתייקרויות.

14. קיזוז

א. החברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לחברה מן הלקוח לרבות עמלות, הוצאות ועלויות שהושתו על החברה ו/או המגיעים לחברה מן הלקוח מכוח הסכם אחר כל שהו, או על פי כל דין, מן הסכומים שלהם זכאי הלקוח על פי הסכם ההתקשרות.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקזז מהלקוח תשלומים בגין תפעול ו/או שירותים אשר ביצעה בעבור הלקוח ו/או תשלומים אשר עליה להעביר לרשות צד ג'
בכפוף לתנאי ההתקשרות.
ג. החברה רשאית לעכב ללקוח כספים אשר ימצאו לזכותו מפעם לפעם בקופת החברה, זאת אם הלקוח לא יעמוד בהתחייבויותיו עפ״י הסכם זה או בכל הסכם אחר. בגין עיכוב כספים כאמור לא תשולם הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
ד. עלויות הקיזוז והסליקה יהיו עד 10% בהתאם לשיקול דעת החברה.

15. איסור העברת הזמנה

א. הלקוח אינו רשאי להעביר את ההזמנה, כולה או מקצתה, במישרין או בעקיפין, לאדם או גוף אחר בלי הסכמת החברה בכתב ומראש. הסכמה כאמור, אם נתינה, לא תיצור יריבות כלשהי של החברה כלפי הלקוח האחר, אלא אם הסכימה לכך החברה במפורש. בכל מקרה יישאר הלקוח תמיד אחראי כלפי החברה לביצוע ההזמנה ולקיום האמור בה, יחד עם הלקוח האחר.
ב. הלקוח אינו רשאי להעביר זכות שהוענקה לו או חובה שהוטלה עליו על פי הזמנה זו, כולה או מקצתה, אלא על פי הסכמה מוקדמת ובכתב של החברה.
ג. הלקוח פוטר מכל האחריות כלשהי את החברה כלפיו ו/או כלפי הנמחה, אם מסיבה כלשהי לא בוצעה ההמחאה.

16. ויתור

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע"י צד למשנהו לא ייחשבו כויתור על זכויתיו של אותו צד לפי כל דן או לפי ההזמנה, אלא אם כן ויתר אותו צד על כך במפורש ובכתב.

17. איך מוחקים את חשבון גרינספוט

אפשר תמיד למחוק את חשבון גרינספוט. אם תתחרטו, ייתכן שלא תוכלו לשחזר את החשבון והפרטים בו.

חשוב לדעת – תאבדו את כל הנתונים והתוכן בחשבון, כמו היסטורית טעינה, חשבוניות, כרטיסי טעינה, מועדפים ומשתמשים אחרים שמשוייכים לחשבון שלכם.

מחיקת החשבון – יש לשלוח הודעה מחשבון המייל שנרשמתם איתו אל Hello@joingreenspot.com 

יש לציין: "אני מבקש למחוק את החשבון שלי בגרינספוט"

שחזור החשבון – אם שיניתם את דעתכם או שמחקתם את החשבון בטעות, לא יהיה ניתן לשחזר אותו.

18. הדין החל וסמכות שיפוט מקומית

על הוראות ההזמנה, ביצועה ופרשנותה, לרבות הוראות מסמך זה, יחולו דינו מדינת ישראל ולבית משפט השלום בחיפה או המחוזי בחיפה )לפי העניין(, תהיה סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או תביעה העשויה להיות מוגשת בקשר להזמנה זו.

19. הודעות

כל הודעה בקשר עם ההזמנה תינתן בכתב ותימסר ביד ו/או בדואר רשום ו/או בדואר אלקטרוני לפי הכתובות הנזכרות בהסכם ההתקשרות ו/או הצעת המחיר. הודעות מטעם החברה הינן בנות תוקף אך ורק אם נחתמו בידי האדם שחתם על הסכם ההתקשרות או על ידי מי שממלא את תפקידו.